ESTUDI D'ARQUITECTURA            
qui som
projectes
en curs
col·laboradors
contacte
 

CONDICIONS GENERALS D'ÚS I AVISOS LEGALS

El lloc web www.volums.cat (D'ara endavant, el "Lloc Web") és propietat de CUBUS SERVEIS DE BENS IMMOBLES S.L a partir  d'ara endavant Responsable del Tractament.

CUBUS SERVEIS DE BENS IMMOBLES S.L B17236001 Carrer Bisbe Lorenzana nº24 17800 OLOT Tel: 972271717 Correu electrònic: volums@volums.cat

Inscrita en el Registre Mercantil de Girona en el llibre 0, Tom 179, Foli 187 Fulla GI3291, Inscripció 1

VOLUMS ESTUDI D’ARQUITECTURA. li dona la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d'Ús d'aquest Lloc Web (d'ara endavant "Condicions Generals d'Ús i Avisos legals" que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb que estableix la normativa espanyola d'aplicació.

Atès que www.volums.cat podria modificar en el futur aquestes condicions d'ús, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

Amb l'ànim que el lloc web s'ajusti als criteris de transparència, claredat i senzillesa recomana a l'Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d'Ús pugui solucionar contactant amb www.volums.cat a través del Telf. .: 972276267 o a l'adreça de correu electrònic volums@volums.cat

1.OBJECTE

www.volums.cat subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web, amb subjecció a les presents Condicions Generals d'Ús així com la política sobre el tractament de dades personals (en endavant "Informació bàsica sobre protecció de dades") .

L'accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació d'usuari i implica l'acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions d'Ús, reservant-www.volums.cat el dret a modificar-los en qualsevol moment.

En conseqüència, serà responsabilitat de qualsevol usuari l'atenta lectura de les Condicions Generals d'Ús vigent en cadascuna de les ocasions que accedeixi a aquest lloc web, de manera que, si aquest no està d'acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, haurà abstenir respecte a l'ús de el present Lloc Web.

Així mateix, queda advertit que, de vegades es podran establir condicions particulars per a la utilització en el lloc Web de continguts i / o serveis específics, la utilització d'aquests continguts o serveis implicarà l'acceptació de les condicions particulars en ells especificades.

És important, tenint en compte la recent normativa europea en Protecció de Dades REGLAMENT UE 2016/679 de l'PARLAMENT i de l'CONSELL EUROPEU que intenta preservar la confidencialitat i seguretat de les seves dades personals, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals, Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, que llegeixi en aquesta o altres pàgines web on vostè deixi les seves dades la Informació Bàsica.

També ha de saber, que el fet de deixar les seves dades no atribueix, ni confirma, ni anul·la, ni legitima, ni perfecciona cap vincle contractual amb la nostra empresa.

2. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L'usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el lloc web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol dels signes susceptibles d'utilització industrial i / o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit en la pàgina, són propietat exclusiva de a www.volums.cat i / o tercers, que tenen dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic.

Per tot això l'Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a www.volums.cat de qualsevol reclamació que es derivi de l'incompliment d'aquestes obligacions .

En cap cas l'accés a el lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets, llevat que s'estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals d'ús d'aquest lloc web no confereixen als usuaris cap altre tipus de dret d'utilització, explotació, alteració, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.

Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per a www.volums.cat o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual www.volums.cat botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc Web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d'aquests elements.

El contingut disposa al lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d'informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l'autorització prèvia, per escrit, de l'esmentada Entitat.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir o manipular el "copyright" així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin contenir els continguts. L'Usuari d'aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas a www.volums.cat l'exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

3. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS L'USUARI DEL LLOC WEB

L'Usuari es compromet a:

a)Fer un ús adequat i lícit del Lloc Web, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb:

(I) la legislació aplicable en cada moment;

(II) les Condicions Generals del Lloc Web;

(III) la moral i bons costums generalment acceptats i (IV) l'ordre públic.

b) Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir a la Web.

c) Facilitar informació veraç a l'emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc Web i a mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari. L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a www.volums.cat o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant això, el que estableix l'apartat anterior l'Usuari haurà així mateix abstenir de:

a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc Web i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d'Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

c) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc Web, dels seus proveïdors o de tercers.

d) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de www.volums.cat dels seus proveïdors o de tercers.

e) Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de www.volums.cat tercers proveïdors i altres usuaris.

f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés de el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificat ives dels drets de www.volums.cat o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que puguin inserir-se en els continguts.

h) Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general , dels que s'utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del Lloc Web i / o dels continguts.

i) En particular, a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(I) De totes maneres, sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent.

(II) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic.

(III) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

(IV) Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic.

(V) Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor.

(VI) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.

(VII) Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a www.volums.cat o a tercers sense que hagi estat autoritzat l'ús que es pretengui realitzar.

(VIII) Sigui contrari a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.

(IX) Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.

(X) Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.

Si per accedir a alguns dels serveis i / o continguts del Lloc Web, se li proporcionés una contrasenya, s'obliga a usar-la de manera diligent, mantenint en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat i es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l'accés als esmentats serveis i / o continguts per part de persones alienes. Igualment, s'obliga a notificar a www.volums.cat qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l'accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.

En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior a www.volums.cat quedarà exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut de la seva contrasenya, serà responsabilitat de qualsevol utilització il·lícita dels continguts i / o serveis del Lloc Web per qualsevol tercer il·legítim.

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d'Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d'aquest incompliment puguin derivar per www.volums.cat

 

4. HIPERVINCLES

L'usuari s'obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç o hipervincle, el Lloc Web www.volums.cat així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit.

El lloc web de www.volums.cat normalment no inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, però si ho fes i per tal de facilitar l'accés de l'Usuari a la informació d'entitats col·laboradores i / o patrocinadores www.volums.cat no es responsabilitza del contingut d'aquestes pàgines web, ni se situa en una posició de garant ni / o de part ofertant dels serveis i / o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l'usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Lloc Web exclusivament per a ús privat i no comercial.

Els llocs web que incloguin enllaç al nostre lloc web (i) no podran donar a entendre que www.volums.cat recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes; (Ii) no podran falsejar la seva relació amb www.volums.cat ni afirmar que www.volums.cat ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de www.volums.cat; (Iii) no podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il·lícits; (Iv) no podran enllaçar a cap pàgina del Lloc Web diferent de la pàgina principal; (V) ha d'enllaçar amb la pròpia direcció del Lloc Web, sense permetre que el lloc web que realitzi l'enllaç reprodueixi el lloc web com a part del seu web o dins d'un dels seus "frames" o crear un "browser" sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web. www.volums.cat podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç a el Lloc Web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació www.volums.cat no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a el Lloc web.

En conseqüència, www.volums.cat no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

 

5. COOKIES

www.volums.cat es reserva el dret d'utilitzar la tecnologia "galeta" al lloc web, per tal de reconèixer-lo com usuari freqüent i personalitzar l'ús que faci del Lloc web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics .

Les "cookies" utilitzades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si les dades personals de l'usuari.

Les galetes utilitzades són les segueixen: Galetes pròpies, Google Analytics, Google Adwords.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d'un servidor web per registrar la navegació de l'Usuari en el Lloc Web, quan l'Usuari permeti la seva recepció. Al seu torn podrà eliminar les "cookies" per a això haurà de consultar les instruccions d'ús del seu navegador.

Gràcies a les cookies, resulta possible que www.volums.cat reconozca el navegador del ordinador utilitzat per l'Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l'usuari, als perfils demogràfics dels usuaris, així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades.

Pot treure o bloquejar les cookies utilitzant les opcions del seu navegador, però en alguns casos, això pot afectar la seva capacitat d'utilitzar www.volums.cat. Podrà consultar més informació general sobre COOKIES al nostre apartat de POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES.

 

6. RESPONSABILITATS

www.volums.cat no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines de www.volums.cat, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

www.volums.cat no es fa responsable de les decisions que puguin adoptar com a conseqüència de l'accés als continguts o informacions ofertes.

www.volums.cat podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l'Usuari si detecta un ús del seu lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a aquestes Condicions Generals d'Ús.

No es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l'ús del Lloc Web. Únicament serà responsable d'eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

(I) Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament de sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control www .volums.cat

(II) Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.

(III) Abús indegut o inadequat del Lloc Web.

(IV) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament de el navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest. Els administradors de www.volums.cat se reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc Web.

(V) www.volums.cat exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris del Lloc Web.

Així mateix, www.volums.cat queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D'altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquests serveis, pot ser l'usuari reclamat per www.volums.cat dels danys o perjudicis causats.

Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà a www.volums.cat indemne davant de qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc Web.

Vostè s'obliga a indemnitzar el www.volums.cat davant de qualsevol dany i perjudicis, que es derivin de l'ús per la seva part de "robots", "spiders", "crawlers" o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega no raonable sobre el funcionament del Lloc Web.

 

7. PROTECCIÓ DE DADES

Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per a això, VOLUMS ESTUDI D’ARQUITECTURA. tractarà de forma automatitzada les dades personals d'acord i en compliment amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

L'Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l'establiment de les finalitats prèviament establertes, al que disposen les condicions definides en la Política de Privadesa i Protecció de Dades que presenta el lloc web .

Sempre podrà exercir els seus drets que té per llei d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a més del dret limitació i a la portabilitat d'una forma gratuïta. Per a això, cal que vostè mateix o mitjançant persona legalment autoritzada aporti els següents documents al Responsable de Fitxer amb les dades necessàries:

• Fotocòpia DNI

• Identificació i representació suficient.

• Explicació i objecte de la reclamació.

• Domicili per a enviament de comunicacions, o correu electrònic, per posar-nos en contacte amb vostè al més aviat possible.

 

8. CODI DE CONDUCTA

Principis generals.

VOLUMS ESTUDI D’ARQUITECTURA es compromet a que contingut dels serveis oferts no han de:

1 - Induir o promoure discriminació sexual, racial o religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i de les llibertats públiques reconegudes per la Constitució Espanyola i la resta de l'ordenament jurídic.

2 - Induir o incitar a actuar de forma il·legal.

3 - Portar a conclusions errònies a conseqüència de la seva inexactitud, ambigüitat, exageració, omissió o similars.

4 - Induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor, o a aprofitar o explotar l'estat de necessitat econòmica, laboral o personal de l'usuari que truca.

5 - Induir o incitar a qualsevol persona a involucrar-se en pràctiques perilloses de risc o que atemptin contra la salut o l'equilibri psíquic.

6 - Infringir les normes legals o reglamentàries sobre el secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l'honor ia la intimitat personal o familiar, o qualsevol altra disposició aplicable a la naturalesa del servei.

7 - Contenir informació falsa o caduca.

8 - Els serveis que incorporin sol·licitud d'informació o dades de caràcter personal, incloent nom, domicili o altres dades, tenint aquesta consideració el número de telèfon fix o mòbil, han de ser adequades, pertinents i no excessives amb relació a la finalitat per la qual es recaptin.

 

9. DURADA I ACABAMENT DEL CONTRACTE

La prestació de servei de l'aquest lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. Això no obstant, www.volums.cat podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal.

Quan sigui això possible, www.volums.cat anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

 

10. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts en el Lloc Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, www.volums.cat no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc Web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comercialitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

 

11. FORÇA MAJOR

www.volums.cat no serà responsable en tot en cas d'impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions de Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

 

12. RESOLUCIÓ CONTROVÈRSIES.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals, així com l'ús del Lloc Web, es regiran per la expressament per la legislació espanyola, en l'àmbit de el dret internacional privat. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els tribunals de OLOT, llevat que alguna llei o tractat internacional actuarà com a llei especial.

En el cas que qualsevol estipulació d'aquestes Condicions Generals resultés inexigible o nul en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d'una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt .

En aquests casos, procedirà a la modificació o substitució d'aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l'objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original

 

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES


L'informem que per a l'accés de determinats continguts o serveis serà necessari facilitar dades de caràcter personal. Els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat de les dades, CUBUS SERVEIS DE BÉNS IMMOBLES SL   preservarà la confidencialitat i seguretat de les seves dades personals i donarà als mateixos el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la Secció de Política de Protecció de Dades.


És important, i donada la recent normativa europea en Protecció de Dades REGLAMENT UE 2016/679 del PARLAMENT i del CONSELL EUROPEU, llegiu la informació bàsica. També ha de saber, que el fet de deixar les seves dades no atribueix, ni confirma, ni anul·la, ni legítima, ni perfecciona cap vincle contractual amb la nostra empresa.
INFORMACIÓ BÀSICA

RESPONSABLE: CUBUS SERVEIS DE BÉNS IMMOBLES SL B17236001 Carrer Bisbe Lorenzana nº24 17800 OLOT Tel: 972271717 Correu electrònic: volums@volums.cat


FINALITAT: Gestionar informes i peritatge sobre preus de mercat dels immobles, gestió de lloguers i venda s d'immobles dedicats a habitatge habitual i locals comercials, Prestació de serveis i formularis per a contractacions immobiliàries en línia.
En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilita per tal de poder atendre les seves demandes, facturar aquests serveis o compres, gestionar desistiments i devolucions en els terminis legals previstos a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i vendes a distàncies a consumidors que preveu la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris.
Enviar-li publicitat i promocions relacionats amb les seves àrees d'interès, per qualsevol mitjà sigui postal, correu electrònic o a través de mitjans de telefonia fixa o mòbil. Així com, convidar-los a esdeveniments organitzats per l'empresa.


LEGITIMACIÓ: Consentiment, relació contractual i interès legítim.


BASE LEGAL: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades no cedirà en cap cas les seves dades personals, Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.


DESTINATARIS: La nostra botiga es troba allotjada en Shopify Inc. Ells ens proporcionen la plataforma de comerç electrònic en línia, que ens permet vendre't els nostres productes i serveis.


DURADA: Les dades proporcionades es conservaran durant un període de 5 anys des de l'última contractació; si no, no és que vostè abans, no hagi sol·licitat el bloqueig o esborrat dels mateixos; o bé, que prescriu la legislació tributària.


QUALITAT DE LES DADES: Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix la prestació dels serveis sol·licitats.
L'usuari serà l'únic responsable, respecte a la veracitat i actualització de les dades aportades a través dels diferents formularis de la pàgina web.


INFORMACIÓ ADDICIONAL: Vostè en tot moment podrà demanar informació addicional sobre les seves dades personals ( "segona capa"), en la mateixa direcció que li facilitem per poder exercir els seus drets.


MENORS D'EDAT: Els nostres serveis no van dirigits a persones menors d'edat o incapacitats. Entenem que tenen l'autorització i consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. Serà sota la seva responsabilitat, la utilització d'aquests sigui per negligència o per culpa invigilando, que pogués ocasionar una responsabilitat extracontractual.


DRETS: Vostè podrà exercir els drets ARCO d'accés, rectificació, cancel·lació i / o oposició, així com el dret limitació i portabilitat. Pot vostè dirigir-se a la nostra adreça de correu: www.volums.cat, o bé, a la nostra adreça postal dirigint-se al responsable de l'Arxiu de la nostra empresa. per a això serà necessari aportar les dades personals i documents que ho acreditin, juntament amb la seva petició.
per a això, és necessari que vostè mateix, o mitjançant persona legalment autoritzada aporti els següents documents:

  • Fotocòpia DNI

  • Identificació i representació suficient.

  • Explicació i objecte de la reclamació.

  • Domicili per enviament de comunicacions, o correu electrònic, per posar-nos en contacte amb vostè el més aviat.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: Vostè té dret a obtenir confirmació sobre com la nostra empresa, estem tractant les seves dades personals. Per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta.
Per donar-se de BAIXA de la recepció dels missatges promocionals, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, cal aportar les següents dades:

  • Nom de l'empresa i dades del representant d'aquesta.

  • Adreça postal i electrònica on vulgui rebre les comunicacions.

  • Petició clara, que no cal motivar.

Sempre es pot adreçar a l'autoritat de control, en aquest cas l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si creu no han estat ateses les seves peticions. www.aepg.es

Codi de conducta DEL NOSTRE ESTABLIMENT
Principis generals.

VOLUMS ESTUDI D’ARQUITECTURA  es compromet a que els continguts dels seus serveis:
1 - No han d'induir ni han de promoure la discriminació sexual, racial o religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i de les llibertats públiques reconegudes per la Constitució Espanyola o normativa UE.
2 - No han d'induir ni incitar a actuar de forma il·legal.
3 -No portaran a conclusions errònies a conseqüència de la seva inexactitud, ambigüitat, exageració, omissió o similars.
4 - No han d'induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor, o aprofitar o explotar l'estat de necessitat econòmica, laboral o personal de l'usuari.
5 - No han d'induir ni incitar a qualsevol persona a involucrar-se en pràctiques perilloses de risc o que atemptin contra la salut o l'equilibri psíquic.
6 - No infringiran les normes legals o reglamentàries sobre el secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l'honor ia la intimitat personal o familiar, o qualsevol altra disposició aplicable a la naturalesa del servei.
7 - No contenir informació falsa.
8 - Els serveis que incorporin sol·licitud d'informació o dades de caràcter personal, incloent nom, domicili o altres dades, tenint aquesta consideració el número de telèfon fix o mòbil, han de ser adequades, pertinents i no excessives en relació amb la finalitat per a la qual es recaptin.
Els usuaris tenen dret a:
a) Rebre informació objectiva, prèvia, exacta i completa sobre les condicions de prestació dels productes que se'ls ofereixen.
b) Rebre els productes en les condicions ofertes o pactades amb l'empresa o la persona prestadora.
c) Obtenir els documents acreditatius dels termes de la contractació i les factures pels productes abonats, emeses d'acord amb la normativa vigent.
d) Formular les reclamacions que considerin pertinents i obtenir sense dilacions el full oficial per a plantejar-les i l'orientació adequada per a emplenar.
e) Sol·licitar i obtenir les actuacions dels òrgans arbitrals regulades per la legislació aplicable.
f) Sol·licitar i rebre l'auxili de les administracions, quan sigui necessari per a la defensa dels seus drets com a usuaris, amb independència del seu origen i del seu destí i sense perjudici de les competències d'altres òrgans i autoritats.
e) Sol·licitar i rebre una informació de qualitat en relació amb els productes i mètode d'enviament i pagament.

C/Lorenzana, 24, baixos -- Olot -- La Garrotxa (Girona) -- volums@volums.cat -- Tel. 972 27 62 67 --